Birds.se |   Icke Tättingar A till Ö
Birds.se    
 
    Icke Tättingar A till Ö
  » Aftonfalk
  » Alfågel
  » Alförrädare
  » Alkekung
  » Allens kolibri
  » Alpseglare
  » Amerikansk bläsand
  » Amerikansk brunand
  » Amerikansk dvärgrördrom
  » Amerikansk gråhäger
  » Amerikansk gråtrut
  » Amerikansk ibisstork
  » Amerikansk kopparand
  » Amerikansk kricka
  » Amerikansk kärrhök
  » Amerikansk ormhalsfågel
  » Amerikansk rördom
  » Amerikansk rörhöna
  » Amerikansk saxnäbb
  » Amerikansk sjöorre
  » Amerikansk skogssnäppa
  » Amerikansk skärfläcka
  » Amerikansk småtärna
  » Amerikansk sothöna
  » Amerikansk spillkråka
  » Amerikansk strandskata
  » Amerikansk styltlöpare
  » Amerikansk sultanhöna
  » Amurfalk
  » Annas kolibri
  » Armenisk trut
  » Asiatisk gapnäbbstork
  » Asiatisk smaragdgök
  » Aztektärna
  » Balkanhök
  » Bandhavsörn
  » Bandstjärtad gökduva
  » Bandstjärtad vråk
  » Bandvingad vråk
  » Bergand
  » Berghökörn
  » Berghöna
  » Bergskejsarduva
  » Berguv
  » Beringtejst
  » Bivråk
  » Biätare
  » Blek dvärguv
  » Blek tornseglare
  » Blodfasan
  » Blå kärrhök
  » Blåhäger
  » Blåkråka
  » Blåskäggig biätare
  » Blåstjärtad biätare
  » Blåstrupig barbett
  » Blåstrupig fladdermuspapegoja
  » Blåstrupig skarv
  » Blåvingad årta
  » Bläsand
  » Bläsgås
  » Brahminglada
  » Brednäbbad simsnäppa
  » Bredstjärtad labb
  » Brokig kärrhök
  » Bronsibis
  » Brun fiskuv
  » Brun glada
  » Brun kärrhök
  » Brun pelikan
  » Brunand
  » Brushane
  » Cooperhök
  » Costas kolibri
  » Dalripa
  » Dammsnäppa
  » Drillsnäppa
  » Dubbelbeckasin
  » Dunspett
  » Duvhök
  » Dvärgbeckasin
  » Dvärgmås
  » Dvärgrördrom
  » Dvärgskarv
  » Dvärgsnäppa
  » Dvärgspov
  » Dvärgörn
  » Ejder
  » Enkelbeckasin
  » Eremitibis
  » Fasan
  » Fasanjacana
  » Fiskgjuse
  » Fiskmås
  » Fisktärna
  » Fjällabb
  » Fjällgås
  » Fjällpipare
  » Fjällripa
  » Fjälluggla
  » Fjällvråk
  » Flikstrandpipare
  » Flodstrandpipare
  » Flodvipa
  » Fläckand
  » Fläckdrillsnäppa
  » Fläckgluttsnäppa
  » Fläcknäbbad pelikan
  » Fläcknäbband
  » Flöjtstrandpipare
  » Gluttsnäppa
  » Gravand
  » Gråbröstad buskgök
  » Gråfiskare
  » Grågam
  » Grågås
  » Gråhakedopping
  » Gråhäger
  » Gråhövdad fiskörn
  » Gråspett
  » Gråtrut
  » Gräsand
  » Grön dvärgbiätare
  » Grön kejsarduva
  » Grönbena
  » Gröngöling
  » Grönryggad häger
  » Grönvit dvärgspett
  » Gulbröstad savspett
  » Guldspett
  » Gulkronad natthäger
  » Gulnäbbad lira
  » Gåsgam
  » Gök
  » Göksparvuggla
  » Göktyta
  » Halsbandsparakit
  » Havssula
  » Havstrut
  » Havsörn
  » Himalayamonal
  » Himalayavråk
  » Hornpelikan
  » Hornuggla
  » Hårspett
  » Härfågel
  » Hökuggla
  » Ibisnäbb
  » Indisk blåkråka
  » Indisk flodtärna
  » Indisk ormhalsfågel
  » Indisk tofsormörn
  » Indisk tofsörn
  » Islandsknipa
  » Ismås
  » Jaktfalk
  » Jorduggla
  » Jungfrutrana
  » Kaktusspett
  » Kalifornisk tofsvaktel
  » Kalijfasan
  » Kalkon
  » Kalkongam
  » Kamskrake
  » Kamsothöna
  » Kanadagås
  » Karolinaspett
  » Karolinasumphöna
  » Kaspisk pipare
  » Kaspisk trut
  » Kattuggla
  » Kejsarörn
  » Kentsk tärna
  » Kinesisk dvärgrördrom
  » Klippduva
  » Klykstjärtad stormsvala
  » Knipa
  » Knölsvan
  » Kohäger
  » Kolymasnäppa
  » Kopparand
  » Korallnäbbad markgök
  » Kornknarr
  » Korpgam
  » Kricka
  » Kungsfiskare
  » Kungstärna
  » Kungsörn
  » Kustlabb
  » Kustpipare
  » Kustsnäppa
  » Kärrsnäppa
  » Kärrtärna
  » Lammgam
  » Lappuggla
  » Ljungpipare
  » Lunnefågel
  » Långnäbbad mås
  » Långnäbbad spov
  » Långtåsnäppa
  » Lärkfalk
  » Mandarinand
  » Marmorand
  » Maskibis
  » Medelhavstrut
  » Mindre adjutantstork
  » Mindre bergand
  » Mindre gulbena
  » Mindre hackspett
  » Mindre lira
  » Mindre skrikörn
  » Mindre strandpipare
  » Mindre sångsvan
  » Mindre vadarsvala
  » Minervauggla
  » Mongolpipare
  » Morkulla
  » Mosnäppa
  » Munkparakit
  » Myrsnäppa
  » Myrspov
  » Natthäger
  » Nattskärra
  » Nepalhornkorp
  » Nilgås
  » Nordlig markduva
  » Nordlig tofskarakara
  » Orientalisk visseland
  » Orienthornkorp
  » Orientsporrgök
  » Ormvråk
  » Ormörn
  » Orre
  » Palmduva
  » Pelagisk skarv
  » Pilgrimsfalk
  » Praktfregattfågel
  » Prutgås
  » Prärielöpare
  » Präriespov
  » Prärietrana
  » Prärietrut
  » Prärieuggla
  » Prärievråk
  » Purpurhäger
  » Purpurhöna
  » Pärluggla
  » Raffles malkoha
  » Rallhäger
  » Ralltrana
  » Rapphöna
  » Ridgwayrall
  » Ringand
  » Ringduva
  » Ringnäbbad mås
  » Rosenmås
  » Rosenskedstork
  » Roskarl
  » Rostand
  » Rostbiätare
  » Rostbukad spett
  » Rosthäger
  » Rostnackad hornkorp
  » Rubinkolibri
  » Röd djungelhöna
  » Röd glada
  » Rödbena
  » Rödbröstad hackspett
  » Rödbukad dvärgörn
  » Rödfalk
  » Rödflikvipa
  » Rödfotad sula
  » Rödhalsad gås
  » Rödhalsad snäppa
  » Rödhuvad dykand
  » Rödhuvad gam
  » Rödhuvad hackspett
  » Rödhöna
  » Rödnäbbad blåkråka
  » Rödnäbbad trut
  » Rödspov
  » Rödstjärtad vråk
  » Rödvingad vadarsvala
  » Rördrom
  » Rörhöna
  » Salskrake
  » Samlarspett
  » Sandlöpare
  » Sandtärna
  » Senegaltjockfot
  » Sherpahöna
  » Shikrahök
  » Sibirisk tundrapipare
  » Silkeshäger
  » Sillgrissla
  » Silltrut
  » Silvertärna
  » Sjöorre
  » Skedand
  » Skedstork
  » Skogsduva
  » Skogssnäppa
  » Skrattmås
  » Skrikstrandpipare
  » Skräntärna
  » Skäggdopping
  » Skäggtärna
  » Skärfläcka
  » Skärsnäppa
  » Slaguggla
  » Smalnäbbad simsnäppa
  » Smaragdduva
  » Smutsgam
  » Smyrnakungsfiskare
  » Smådopping
  » Småfläckig sumphöna
  » Smålom
  » Småskarv
  » Småskrake
  » Småsnäppa
  » Småspov
  » Småtrapp
  » Småtärna
  » Snatterand
  » Snäckglada
  » Snöduva
  » Snögam
  » Snöhäger
  » Sothöna
  » Sotmås
  » Sotvingad mås
  » Spansk kejsarörn
  » Sparvfalk
  » Sparvhök
  » Sparvuggla
  » Spetsbergsgrissla
  » Spetsbergsgås
  » Spetsstjärtad duva
  » Spillkråka
  » Sporrvipa
  » Spovsnäppa
  » Sri Lankasporrgök
  » Stenfalk
  » Stjärtand
  » Storknäbbskungsfiskare
  » Storlabb
  » Storlom
  » Stormfågel
  » Storskarv
  » Storskrake
  » Storspov
  » Stortrapp
  » Strandskata
  » Strandtjockfot
  » Streckig Barbett
  » Stripgås
  » Strömand
  » Stubbstjärtseglare
  » Styltlöpare
  » Stäpphök
  » Stäppvipa
  » Stäppörn
  » Större adjutantstork
  » Större barbett
  » Större beckasinsnäppa
  » Större falknattskärra
  » Större flamingo
  » Större gulbena
  » Större hackspett
  » Större hökgök
  » Större malkoha
  » Större Näshornsfågel
  » Större skrikörn
  » Större strandpipare
  » Större turturduva
  » Svalstjärtsglada
  » Svart frankolin
  » Svart stork
  » Svartand
  » Svartbent strandpipare
  » Svartbukad visseland
  » Svartbukig flyghöna
  » Svarthakedopping
  » Svarthalsad dopping
  » Svarthalsad stork
  » Svarthuvad mås
  » Svartmaskad ibis
  » Svartnäbbad islom
  » Svartsnäppa
  » Svartstjärtad sumphöna
  » Svarttärna
  » Svartvingad glada
  » Svartvingad vadarsvala
  » Svartvit kärrhök
  » Svartörn
  » Svärta
  » Sångsvan
  » Tajgasädgås
  » Tallspett
  » Tereksnäppa
  » Tjocknäbbad dopping
  » Tjäder
  » Tobisgrissla
  » Tofstärna
  » Tofsvipa
  » Toppskarv
  » Tordmule
  » Tornfalk
  » Tornseglare
  » Trana
  » Trefärgad häger
  » Tretåig hackspett
  » Tretåig mås
  » Tundrasnäppa
  » Tundrasädgås
  » Turkduva
  » Turturduva
  » Tuvsnäppa
  » Tygeltärna
  » Tärnmås
  » Vattenrall
  » Vigg
  » Virginiauv
  » Vit ibis
  » Vit stork
  » Vitbrynad svandopping
  » Vitbukig flyghöna
  » Vithuvad hackspett
  » Vithuvad mås
  » Vithövdad havsörn
  » Vitkindad gås
  » Vitnackad svärta
  » Vitnäbbad islom
  » Vitstjärtad glada
  » Vittrut
  » Vitvingad duva
  » Vitvingad myskand
  » Vitvingad trut
  » Vitvingad tärna
  » Vitögd dykand
  » Vitögd mås
  » Västtrut
  » Wardtrogon
  » Willet
  » Wilsonstrandpipare
  » Årta
  » Ägretthäger
  » Ängshök
  » Äppelhuvad parakit
  » Ökenlöpare
  » Ökenpipare
  » Ökentofsvaktel
  » Ökentrapp
  » Örnvråk
  » Öronskarv
  » Östlig skrikuv


   Amerikansk strandskata  ( Haematopus palliatus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N